Careyn Rozenhof besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Careyn Rozenhof niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Careyn Rozenhof dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Careyn Rozenhof verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Careyn Rozenhof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Careyn Rozenhof alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Careyn Rozenhof is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Careyn Rozenhof kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Careyn Rozenhof.