Update plannen januari ’23

Afgelopen jaar hebben we onder andere op deze pagina verteld over onze plannen voor vervangende nieuwbouw voor zorgcentrum Rozenhof in Naaldwijk. Via deze update willen we u informeren over de huidige stand van zaken.

Ontwikkelingen die invloed hebben op de nieuwbouwplannen van Rozenhof
Het overheidsbeleid vraagt zorgorganisaties haar verpleeghuisplaatsen niet verder uit te breiden. De toenemende zorgvraag zal zo veel als mogelijk in de thuissituatie opgelost moeten worden. Hierbij blijven mensen langer thuis wonen, ook met intensieve zorg, in plaats van in een verpleeghuis. We zullen ons daarom steeds meer moeten richten op de langer thuiswonende ouderen en het ontwikkelen van woonvormen die hiervoor passend zijn.

Naast deze opgave vanuit de overheid, speelt de arbeidsmarktproblematiek mee. Er is een krapte op de arbeidsmarkt, deze zal de komende jaren toenemen. Het is voor zorgpartijen moeilijk om aan voldoende passende medewerkers te komen en hiermee de benodigde zorg in de verpleeghuizen te kunnen leveren.

Heroverweging plannen
De komende periode heroverwegen we daarom of het huidige plan – zoals we dat eerder presenteerden – nog goed aansluit op wat de overheid van ons vraagt en of het past binnen de huidige en toekomstige arbeidsmarktkrapte.

Ondertekenen anterieure overeenkomst Gemeente
De heroverwegingen betekenen niet dat het proces stilstaat. Eind februari hopen de Gemeente Naaldwijk en het bestuur de anterieure overeenkomst voor nieuwbouw Rozenhof te ondertekenen.

We houden u op de hoogte
Zodra er meer bekend is over hoe de nieuwbouw eruit zal komen te zien, informeren we u hierover via een nieuwsbrief en onze website.

Mocht u nog vragen hebben of ons van input willen voorzien, neem dan gerust contact op. Dit kan per e-mail (info@rozenhof.nl)